Sun
Mon
Tue
Wed

Ceres

Saturday17°C
Sun
Mon
Tue
Wed

Tulbagh

Saturday20°C
Sat
Sun
Mon
Tue

Wolseley

Friday-4°C
Sun
Mon
Tue
Wed

Prince Alfreds Hamlet

Saturday17°C
Sun
Mon
Tue
Wed

Op die Berg

Saturday20°C

Important numbers

Electricity023 316 1854
Water023 316 1854
Fire Brigade023 316 1998
Police023 312 1204
Hospital (Priv.)023 316 1304
Hospital (Prov.)023 312 1116
Ambulance023 342 0478
Witzenberg Municipality023 316 1854
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Ceres
Saturday17°C
Sun
Mon
Tue
Wed

Weather

Tulbagh
Saturday20°C
Sun
Mon
Tue
Wed

Weather

Wolseley
Friday-4°C
Sat
Sun
Mon
Tue

Weather

Prince Alfreds Hamlet
Saturday17°C
Sun
Mon
Tue
Wed

Weather

Op die Berg
Saturday20°C
Sun
Mon
Tue
Wed

Important numbers

Electricity 023 316 1854
Water 023 316 1854
Fire Brigade 023 316 1998
Police 023 312 1204
Hospital (Priv.) 023 316 1304
Hospital (Prov.) 023 312 1116
Ambulance 023 342 0478
Witzenberg Municipality 023 316 1854
06 March 2016

Water Pressure: Ceres

Weens die volgehoue droogte en lae watervlak van die Koekedouw Dam is die munisipaliteit genoodsaak om die waterdruk te Ceres te verlaag vanaf 3,5 bar na 3 bar. Die minimum standaard is 2 bar. Kennisgewings insake waterbeperkings word ook tans versprei en vir verdere inligting kan u die munisipale kantore kontak. U samewerking sal waardeer word.

Due to the continued drought and low water level of the Koekedouw Dam, the municipality is compelled to reduce the water pressure in Ceres from 3,5 bar to 3 bar. The minimum standard is 2 bar. Notices regarding water restrictions are currently being distributed and you may contact the municipal offices for further information. Your cooperation will be appreciated.

Ngenxa yembalela eqhubelekayo kunye nezinga eliphantsi lamanzi kwiDama iKoekedouw, umasipala uyanyanzeleka ukuba alucuthe uxinzelelo lwamanzi aphuma eCeres ukusuka ku-3,5 bar ukuya ku-3 bar. Eyona bar iphantsi ivumelekileyo ngu-2 bar. Izaziso ezinxulumene nezithintelo zamanzi zisakhutshwa yaye ungaqhagamshelana neeofisi zikamasipala xa ufuna olunye ulwazi. Sakuyivuyela inkxaso yakho malunga nalo mba.

Last published 11 March 2016