Thu
Thu
Thu
Thu

Ceres

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Tulbagh

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Wolseley

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Prince Alfreds Hamlet

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Op die Berg

Thursday°C

Important numbers

Electricity023 316 1854
Water023 316 1854
Fire Brigade023 316 1998
Police023 312 1204
Hospital (Priv.)023 316 1304
Hospital (Prov.)023 312 1116
Ambulance023 342 0478
Witzenberg Municipality023 316 1854
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Ceres
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Tulbagh
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Wolseley
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Prince Alfreds Hamlet
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Op die Berg
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Electricity 023 316 1854
Water 023 316 1854
Fire Brigade 023 316 1998
Police 023 312 1204
Hospital (Priv.) 023 316 1304
Hospital (Prov.) 023 312 1116
Ambulance 023 342 0478
Witzenberg Municipality 023 316 1854
06 March 2016

Water Pressure: Ceres

Weens die volgehoue droogte en lae watervlak van die Koekedouw Dam is die munisipaliteit genoodsaak om die waterdruk te Ceres te verlaag vanaf 3,5 bar na 3 bar. Die minimum standaard is 2 bar. Kennisgewings insake waterbeperkings word ook tans versprei en vir verdere inligting kan u die munisipale kantore kontak. U samewerking sal waardeer word.

Due to the continued drought and low water level of the Koekedouw Dam, the municipality is compelled to reduce the water pressure in Ceres from 3,5 bar to 3 bar. The minimum standard is 2 bar. Notices regarding water restrictions are currently being distributed and you may contact the municipal offices for further information. Your cooperation will be appreciated.

Ngenxa yembalela eqhubelekayo kunye nezinga eliphantsi lamanzi kwiDama iKoekedouw, umasipala uyanyanzeleka ukuba alucuthe uxinzelelo lwamanzi aphuma eCeres ukusuka ku-3,5 bar ukuya ku-3 bar. Eyona bar iphantsi ivumelekileyo ngu-2 bar. Izaziso ezinxulumene nezithintelo zamanzi zisakhutshwa yaye ungaqhagamshelana neeofisi zikamasipala xa ufuna olunye ulwazi. Sakuyivuyela inkxaso yakho malunga nalo mba.

Last published 11 March 2016